ࡱ> ~@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F@ˊP@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument: Oh+'0  (01SkgNormalb]s2@7;O@5@ {P@ e C=WPS Office_11.1.0.11045_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXhpx BGZ(N 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10158!CB1B57B556A94775BEF095AC9B0926B70Tablex)Data gWpsCustomData PB/KSKS:cc&&8u!\v)$$h8}("&)B(8`)C)[H`  QSzR'YSňO9e yvǑ-Bl Ǒ-BlMRDh ^S{|+RQ[1yvzyyvzye2021t^7g15eyvzyfeN" g (e2yv{[c;`{ёNCQ 27269169.80S_t^{[cёNCQ 27269169.80yvDёegn"?eDё3yvǑ-Q['ir TySpeϑ 8h_NT gRQ[] zQ[QSzR'YSňO9e 4yv[eeT T~{T30eQ[e[k5yv[e0WpV[zR;`@\QSzR@\6yv[eV~eQSzR'YS7yvvsQUSMOBlV[zR;`@\QSzR@\,{NzRR@\6eV[zR;`@\QSzR@\,{NzRR@\0~z gR-N_I{8Ǒ-aTlQ_",gyv]N 2021 t^ 7g 16elQ_Ǒ-aT(,gyv~zy[yb NlQ_Ǒ-aT9/ec-N\ON",gyv,{ 0S NbT-N\ONǑ-(,gyvYu{ёv %NbT-N\ONǑ-(,gyv^NbT-N\ONǑ-yv00yvT|N P(g T|NRlQ5u݋TKb:g 0635-5788061 N0yvi 1.N yv̀of V[zR;`@\QSzR@\9hnc N~vsQeNvBl [e,g!k] zyv0 2.N yvQ[ ;NSb~eQSzR'YSňO9e 0 N0bh/T^Bl bh/T^Bl;NSbO^FUD(Bl0bh/T^NTD(Bl0bh/T^eNb/gRvT^Q[BlI{0 N O^FUD(Bl &{T 0-NNSNlqQTV?e^Ǒ-l 0,{NASNagĉ[vO^FUagNv^n 10.(W-NNSNlqQTVXQlQvwQ grzbblN#NRvlNbvQN~~cNlNbvQN~~v%NgbgqblNfNI{feN YpSNbkbcNRvO^FUlQz 20.O^FU(WSR,gyvǑ-;mRMRя Nt^Qe͑'YݏlU_ (W?e^Ǒ-b^|~Ql gS-Nh0T Te\~~~S͑'Y[hQS(ϑ NX[(W?e^ gsQfNSmbhDm,gyvvyv~t{wQ gN~+T SN NlQ^ ^fN NwQ g[hQuN8hTke_:NT T~{T NT Tёv30% []6eTNT Tёv95% iRYO5%\O:N(Oё (OgnTNn0T T~{T/eN30%,yv[e[bT6e/eN70%0 mQ0yvb/g/ec gRBl 10.N e]NXTۏeQe]s:WMR _{ۏLe][hQ0m2wƋvYeT8h]\O [8h NTyOlQOw`vNROo` e(WT TgPbT T~bkT GW^NNO[ *g~2ueNHQfNbcCg N_NNUOe_TvQN~~b*NNl[0l0SO(uSNbc f N)R(uvsQOo`ۏLT T~[NRNYvNUOFUN;mR0  PAGE 21 &(68<>BDHLêugYK=/CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ$OJ PJ QJ ^J o(aJ$0CJ$OJ PJ QJ ^J o(aJ$ G*CJ,aJ,;CJ$OJ PJ QJ ^J o(aJ$>*nHtH G*CJ,aJ,CJ$OJ PJ QJ ^J o(aJ$>*CJ OJPJQJ^Jo(aJ LNPXZrtvz|ǹqcUG9(!CJOJPJQJ^Jo(aJ j CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJǹuW9!.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH;HhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH;cHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *+cHdh(GCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ   " $ & 4 ӽqYK=/CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH;HhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH;cHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *+cHdh(GCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ 4 < @ B D P R b d n r t v Ϳwi[M?1CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtH õyaA).CJOJPJQJ^Jo(aJ *IG* *>CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHIG* *.CJOJPJQJ^Jo(aJ *IG* *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtHCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ    * . ŵwgWI7)CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ. 0 2 > @ J ` l p r t ~ ǹyk]M9&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ ɻscK=-CJOJPJQJ^Jo(aJ>*CJOJPJQJ^Jo(aJ.CJOJPJQJ^Jo(aJ>*mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ>*CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ>*CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ3Hh,GCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH  $ ( * , 8 : F N ˽tfXJ<,CJOJPJQJ^Jo(aJ>*CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ j CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ.CJOJPJQJ^Jo(aJ>*mH sH nHtHN f j l n p Ƕ|n`O?+&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *!CJOJPJQJ^Jo(aJ j CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ>*CJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ j CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ ӱ|R*NCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ SCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ hcHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ *  ݻj5hcHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ ]cHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CCJOJPJQJ^JaJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ * 2 R X Z \ ^ j l խ{mXJ?CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (HhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH NCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ SCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ l p r t v ~ էyK.4CJ OJPJQJaJ Ng*OJ PJ QJ ^J o(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J RcHdhMgCJ OJPJQJ^JaJ cHdhMgNg*OJ PJ QJ ^J o( Ϳ\.ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J RcHdhMgCJ OJPJQJ^JaJ cHdhMgNg*OJ PJ QJ ^J o(CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH   Ѵyk]O=/!CJ OJPJQJaJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4CJ OJPJQJaJ Ng*OJ PJ QJ ^J o(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J ZHhMgCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHHhMgNg*OJ PJ QJ ^J  < > T V x z lOC7+CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ prtvxwk_SNPRTVɮpdXH-4cHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 4HhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH,cHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(aJ 4CJ OJPJQJo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J 4CJ OJPJQJo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J 4CJ OJPJQJaJ Ng*OJ PJ QJ ^J o( DFPRnpħiN>2$CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH4CJ OJPJQJaJ Ng*OJ PJ QJ ^J o(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J @CJ OJPJQJ^JaJ mH sH Ng*OJ PJ QJ ^J o(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ng*OJ PJ QJ ^J CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH4HhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH ˱{eO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H+cHdh!GCJ OJPJQJ^Jo(aJ *+cHdh!GCJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *+cHdh!GCJ OJPJQJ^Jo(aJ *3Hh!GCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH+cHdh!GCJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ 㻟w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HǫsK/7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HNPTVZ\׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H\txz|׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H *.6:׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:>@HJRT׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HT\^fhlpr׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hrtvxz~ǫsK/7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H@Bׯ_77Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 46׻wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H6FH~ׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:<@BׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBHJbfnr׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hrvx׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HǫsK/7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>* ^`׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H`lnrtz|׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H|׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBDPRׯ_77Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HRVX^`x|׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H|~׻wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HJLPRׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HRVXptvx׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hx׻kC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ׻wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HDFHJLN׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HNfjlntv׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HvׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$&*.0׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H02468<>@ǫsK/7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*@DFLNdf׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hf|~׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hׯ_77Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2468ׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H8BDHJLPR׻w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HRXZdfxׯ_7OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hxzׯ_7OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ׻wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  . 0 B D ׯ_77Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HD F H R T X Z \ ׻w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H\ ` b j l ~ ׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ׻w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ׯ_77Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H !!׻w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H!!!!!$!&!׻kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H&!6!8!J!L!N!P!ׯkC'7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HP!R!T!X!Z!\!`!b!׻w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hb!h!j!!!!ׯ_7OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H!!!!!!!ׯkO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H!!!!!!!!ǟ[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*!!!!"" "ׯ_COHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H " """"" """㻟g?#7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*""&"(":"<"L"ׯ_7OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HL"N"`"b"d"f"j"ׯkO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hj"l"p"x"|""""ǟ[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*""""""""㻟w[37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*""""""""׻gK/7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H0坛坛%o(0坛&.660666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Nckea$$8$7$9D5$H$CJmH sH nHtH_Hp@ph 1,dBTJ8$7$1$$$@&9D5$H$"CJ,OJPJQJ^JaJ,5KH,\p@ph 2,d8$7$1$$$@&9D5$H$"CJ OJPJQJ^JaJ 5KH\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh@Lh"a$$@&<CJ OJQJaJ 5KH\*j@AB*$ybl;N#5\4ORA4# ybl;N Char 0J5\\@S\Q*:U@:cB*phOJPJQJ^J>*,'@,ybl_(u 0J CJaJ0@0 RQk=+WD`VOV 1!,8$7$1$9D5$H$WD`OJQJaJKHmHsHLOLfont51'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*L4 . N l <\ :Tr6Br`|R|RxNv0@f8Rx D \ !&!P!b!!!! """L"j"""""D#"""""""㻟w[3OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*""# #@#B#D#ׯ_COHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HD#F#J#L#P#R#T#X#㻟[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*X#Z#f#h####㻓kO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*########㻟[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*######2$㻓kCOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2$4$6$8$>$@$D$F$㻟w[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*F$H$L$N$Z$\$$㻟wO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*$$$$$$$ׯkO'OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$$$$$$$$ǟ[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*$$%%N%P%R%ׯ_COHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HR%T%V%X%\%^%`%㻟_;GHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtHGHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*`%d%f%v%x%z%|%׻wO37Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H|%%%%%%%׻{W/OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HGHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtHGHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%%%%%%%㻛sW/OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H?Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*%%%%%%%%ǟ[?OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*%%%%%%%%㻟w[?1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*OHh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H7Hh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*%%%%%%%շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]%&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&$&(&*&,&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],&8&:&>&@&F&J&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]J&L&N&V&X&\&^&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^&d&h&j&l&t&v&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]v&x&z&|&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&&շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&&&'շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]''' ''''շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]''''"'&'('շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](','.'0'2'6':'շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:'>'@'F'H'J'L'շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]L'N'R'V'X'`'b'շoE':cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]b'd'f'h'l'n'p''շoV=*$CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\1Hh GCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\1Hh GCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:cHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]RcHdh!GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]'''''''''ĨlX@,'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *IG* *?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHIG* *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *IG* *?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHIG* *5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\''l(n(~((((( ))ïr^C DHh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4Hh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * B*phCJ OJPJQJaJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * )))6)b)d)j)l))hM1'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4cHdh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *DcHdh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4cHdh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *4Hh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *DHh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4Hh#GB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *)))))))Ϊ[7GHhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtHGHhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtHTHhGcHdhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtHGcHdhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH?cHdhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH B*phCJ OJPJQJaJ *)))* * ***۽oQ,HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtHGHhOgB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH****X*Z*^*`*åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH`*b*d*f*****åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH****,+.+2+4+åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH4+6+8+:+++++åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH++++",$,(,*,åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH*,,,.,0,z,|,,,åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH,,,,,,,,åuW2HHhGcHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH,,,,,,--åuW2HHhGcHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhOgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH--- -j-l-n-r-åuW9;cHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;cHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHr-t-v-z-|-----ڼhP38cHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8cHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHHHhGcHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH--------..//ܿoYG9. CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8HhQgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8HhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHEHhGcHdhPgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH /// /"/./0/4/6/:/DJ dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$Ifda$$ da$$G$ da$$G$JLPZ~`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555~`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 " $ & > `RD2dpa$$G$ $If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555> @ D R d `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555d p r t v RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$Ifv RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If  , UG9. dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpG$$If, . 2 @ n `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555n p r t `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555  & `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555& ( , : h `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555h j l n `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff*$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5FfT $$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff $$If:V 44440 6ֈ%BV# \ ^ l `D5&da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`oGd&WD`$$If:V TT44l44l0FF!  555l z rxida$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` 2PFpvgda$$G$WD`da$$G$WD` & Fda$$G$C$WD` dG$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` xgVEa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd$$If:V 44446# p 2225a$$1$$$9D $$If{a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If PV\vx| raa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf*a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ,.8:@JTsbQ@a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd$$If:V 44446# p 2225a$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$IfT^hnprtvxz|~{a$$1$$$9D $$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfT a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  2p22222222222222222225655/5<5<5Ff~$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 4444d6ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff=$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ffg$$If:V 4444x6ֈ%BV# raa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf~a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If <BJdfrmFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If fprxxgVEa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd$$If:V 44446# p 2225a$$1$$$9D $$If{a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf=a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If nt|RX`raa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfga$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If `z|LRXrtx~ma$$1$$$9D $$IfFf!a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$If xFJraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf&$a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If JNhjnvrmFfP)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff$$If:V 4444T6ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff!$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff&$$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff&$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5FfP)$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff+$$If:V 4444<6ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ffz.$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff1$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff3$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff96$$If:V 4444|6ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5Ff8$$If:V 44446ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5Ffy;$$If:V 44446ֈ%BV# <p<22   B !"#$%&'()*+,-./81234567F9:;<=>?ACDEGHIJxgVEa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd$$If:V 44446# p 2225a$$1$$$9D $$If&,.02468:<@F{a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfz. a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf+a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If F~raa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf1a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 48DFHLRuda$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf96 a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf3a$$1$$$9D $$If R D H T V zi` a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf8 a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If V X \ b uda$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf$> a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfy; !!L!P!T!V!X!zqlFfzC a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf@ a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If X!\!b!!!!!!!!"zia$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf%F a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 22222222222222225655/5<5<5Ff$>$$If:V 44446ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5Ff@$$If:V 44446ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5FfzC$$If:V 444486ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5Ff%F$$If:V 4444p6ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5FfH$$If:V 4444t6ֈ%BV# <p<2222222222222222225655/5<5<5Ff{K$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff&N$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5FfP$$If:V 444486ֈ%BV#  2p22222222222222222225655/5<5<5FfPS$$If:V 44446ֈ%BV#  2p22222222222222222225655/5<5<5FfU$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5FfzX$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff[$$If:V 4444t6ֈ%BV# 2p2222222222222222222" """""""b"f"l"n"p"ytFf{K a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$IfFfH a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If p"z"|"""""xgVEa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd$$If:V 44446# p 2225a$$1$$$9D $$If"""""""""""""{a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfP a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf&Na$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If "B#F#L#N#P#T#Z#####zi` a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfPS a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ####4$8$@$B$D$H$N$$uda$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfzX a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfU $$$$$$$P%T%X%Z%\%zqlFf] a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf[ a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If \%`%f%x%|%%%%%%%%yha$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$IfFf9` a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If %%%%%%%%%%%%}i & Fda$$G$C$WD`Ffce a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfb a$$$Ifa$$1$$$9D $$If %%%%&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If&&&&K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555V&&&&(&)$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If(&,&:&@&H&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfH&J&N&X&K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555VX&^&f&h&)$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifh&l&v&z&~&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If~&&&&K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555V&&&&)$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If&&&&&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If&&&&K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555V&&&&)$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If&&&&&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If&&&&K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555V&''')$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If'''' 'a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfX###2$F$$$$R%`%|%%%%%%&,&J&^&v&&&&&&&''(':'L'b''')))*`**4++*,,,-r--/B/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~J~ > d v , n & h l Tf`xJFRV X!"p"""#$\%%%&&(&H&X&h&~&&&&&&&&' '.':'P'b'l'Z*-B/ G*Ax @Times New Roman-([SO;4 N[_GB2312G*Ax @Times New Roman7$@ Calibri3$ *Cx @Arial- |8ўSO?4 *Cx @Courier New7@ Cambria7 eck\h[{SO?Wingdings 2- |8N[; wiSO_GB23121Skgb]s QhTQgg C(!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ne0P)?`C2<<<<$-<$/W4QauUn]:2bISZ ~u 8 q0 G " Rw d kZP4FP bEE6!1ERu,2YJcW hsl15Gt"$h7;Pqc ">9ySRIIW|0jr !!n!&)'M4'Z(q()V)*;*[T*w+_+v+,Q,z-w+.y."/mW0r0S1`113?384TI46L6>61 7I 7+797.j7H:!;e.;O;v;</< `<e)=I=T=%>J>]>(?k?vS@QAgnAqAarArA^C`C]{CEaEFGTCGJGoGII!]I:JC\JlJ}J~K8KL"L!M1M6MZN3SOXOPPUP~P Q^QjQfgRtR1S&S8Sw!TqTyTqULW??W)Xa YC\{%]\]m]z{]J] ^^4`>`Q`0u`7asAa,b6;bpbcR?dZd e keP"fmVf]Zg)h kh;uhA"ih/i{OiYijE&jlml5m{$m]/m,1mHmn1(n=nOn|op Wp[pqYqy#rgr35sDsNsYUs-tP/tGt^tpt~upvg]wxxNy)z8zDzFz{]J{HV{r{|||< }R}X~-YK yL)IFw)x Dft Ou"ms@Gn\m~y~QF '"'('.'K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555V.'2'8':')$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If:'@'H'L'P'a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfP'R'X'b'K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06\#  5J555Vb'f'j'l')$$If:V 44l44l06\#  5J555Va$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifl'n'p'''n((l)) *Z*|mda$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` dWD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` Z**.++$,|,,,l---xida$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` -./////@/B/da$$WD`oGd&a$$ 9r 9r  9r 9r da$$WD`oGd&a$$da$$G$WD` 80P. A!#n"$n%S2P185655/5<5<5Ff]$$If:V 4444 6ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ff9`$$If:V 4444 6ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5Ffb$$If:V 44446ֈ%BV# 2p22222222222222222225655/5<5<5FfcemSP&[)Or'1]) =Y_5?N O**Q pE{u"_4 6|o?l(Bw0[iv<G?_?Yen6 C9Q^`Za248bDutv*!H2CP h)MCevd}h@N*TSlr3sAZd"d9` cG]*QZs,JRM -/@Y)U_Yl0vU}MnnYTxZ8=HK_dqEU|RnF j\28@^ W4?c~G# X23JNeqg . %B[*w*y+-3>RbQXlJd yoTjm]aZ[<]`} Q *m$$'21E[{(uC$@Ais(| (h0ai)L&NMGcg,.eL7/Jv$= :ZX'_E%[g$_oWd$f p $13MBefahp6q=o<xo_wSD3DOU9o*l }|T rLF!}| RtT*t2D%u:ixeTG}Q=B~\ D(s!@m"C(#/QB#y%g#r#r#]%m&/(Ky) ,,-|9.:.#.px//Y0o24[D`8ZV:!:S';83;vSr??Z7?(=@eB C:yCHF+I^I*vIqKgKt8L)~M@MONC8OlO0|ThZT5WUzCU~VAWY.%[E^pz_E_p_j`Y