ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FR@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument: Oh+'0  (01SkgNormalb]s2@D8O@5@mR@L C=WPS Office_11.8.2.10158_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXhpx BGZ(N 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10158!CB1B57B556A94775BEF095AC9B0926B70Table&Data WpsCustomData PrKSKS:Lh h #$8R fG&& $hm82%"9$c&B&8&HK&`1  QSASRRz gRWyvǑ-Bl Ǒ-BlMRDh ^S{|+RQ[1yvzyyvzye2021t^7g15eyvzyfeN" g (e2yv{[c;`{ёNCQ 232S_t^{[cёNCQ 232yvDёegn"?eDё3yvǑ-Q['ir TySpeϑꁩRRz~zY0zf_S0:gI{ 8h_NTꁩRRz~zY gRQ[] zQ[4yv[eeT T~{T307*N]\OeQ[e[k05yv[e0WpV[zR;`@\QSzR@\6yv[eVyv[e0WpQvY[ňՋ07yvvsQUSMOBlV[zR;`@\QSzR@\,{NzRR@\6eV[zR;`@\QSzR@\,{NzRR@\0~z gR-N_I{8Ǒ-aTlQ_",gyv]N 2021 t^7g 16elQ_Ǒ-aT(,gyv~zy[yb NlQ_Ǒ-aT9/ec-N\ON(,gyv,{ 0S NbT-N\ONǑ-(,gyvYu{ёv %NbT-N\ONǑ-",gyv^NbT-N\ONǑ-yv0yvT|N P(g T|NRlQ5u݋TKb:g0635- 5788061 N0yvi 1.N 1.yv̀of QSzR@\s gRzQpvb\ $\vQ/faNG~zNVݍyRzS܏ Rte8^mzNRg:N NO cgq N~@\ gsQeN|^yTvsQ]\OBl (WW:SQSmQ*NaNGzꁩRRzS Sb ASRRz gRW eO~zNNRvRt [e,g!kǑ-0 2.N yvQ[ ;NSb~eꁩRRz gRSY0zqQ^zf_SYSꁩRQpY0 N0bh/T^Bl bh/T^Bl;NSbO^FUD(Bl0bh/T^NTD(Bl0bh/T^eNb/gRvT^Q[BlI{0 N O^FUD(Bl &{T 0-NNSNlqQTV?e^Ǒ-l 0,{NASNagĉ[vO^FUagNv^n 10.(W-NNSNlqQTVXQlQvwQ grzbblN#NRvlNbvQN~~cNlNbvQN~~v%NgbgqblNfNI{feN YpSNbkbcNRvO^FUlQz 6qNNf YpSNRvlQz 20.O^FU(WSR,gyvǑ-;mRMRя Nt^Qe͑'YݏlU_ (W?e^Ǒ-b^|~Ql gS-Nh0T Te\~~~S͑'Y[hQS(ϑ NX[(W?e^ gsQfNSmbhDeۏeQ-NVXQNNsQXYvNT vsQQ[N "^020070119Se T "R^020080248Se vvsQĉ[:NQ 0 50.,gyv NcSTTSObh NAQRSblS0 N bh/T^NTD(Bl @bb;NY{S_uNS[vcCgT.UT gRbQ0 N bh/T^eNb/gRT^Q[Bl 6eTf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e eQQYvQN peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N:ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0 N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θe1000N NTs^ _bSShy/ec@b gT!kXf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd]d" 3mm :\[e"17[0N^250cd/m20[k^500:10>f:yhV[}T10N\e0 SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub /gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍ y0-3cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg (uN@b gY[ň ON~O ꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQ gge"1.5mm S^Qgg 2dg :gZWV (u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggǑ(u_v[hQ2bce0:gg/ec[ ňTaS_ POS :g0 ShyQhy|~QagSbpS:g&^ꁨR~RQag[^ 79.5 0.5mm SbpS^ NNON 150mm/ywQY:~hKmR ўhhKm RSbpS:g[}T 100 NLW[&{RR[}T 100 N!khQR/ JSRS Q~4VSGS~2aS~025X~02b~SQ ~opc:yI{R 0ShySbpS:gQn$NS 82 L 24 p5SbpS:g SbpS:g[}T N\N 4 NN/ v_ N'YN 0.2mmg'Yۏ~[^nN_X1000 NW[&{,SbpS^ NNON 400 W[/yޏ~SbpS 100 N SbpSTR~MOng'YOP]d"1.5mmQhy^e"20 N/R&^ꁨR~0:~hKmR /ecQR~QR /ec 6 TShyR~ RR[}T 10 N!kSzEu0ޏ~eEeSbpSRrR 1000 N 3 TN NShy RrR]\N 2mmShy(WSbpSRrR[bKNMR YN:ghVQ (u7belx0RShy 2bkv`aobb bQ_8^hyNS[~UST 1000 NShy0ShySbpS:g_{MYShySxƋ+Rk[!jWW YQnxƋ+R~(ShySx0Xf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N :ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB0 DdP4YDdP4Y:NNSIQDdP4Y ў}vd"0.01 LUXe"200NCMOSVP OahV gHeP }1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨRXvc6RAGC NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e eQQYvQN peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N:ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0 N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θe1000N NTs^ _bSShy/ec@b gT!kXf:yO\:\[e"19[Rs1280x1024@60HZ;N^e"250nits;[k^e"1000:1T^e<5ms]\Oe'YN40000HT^e < 7ms;IP2bI{~2\024lxd[}Te"4000N!k0 agxkbchVƋx6RN~x/ecCode128,EAN-13,EAN-8,Code39,GS1 UITF-14,Interleaved 2 of 5,MSI,PlesseyI{N~x/ecPDF417 QR Code Data Matrix IlOxI{/ecN({|W/ecS~(0LCD0Kb:gO\U^I{TyN( NvagxOo`SbpS[k^e"30%;Ƌ|^e" 10mil;Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv sXIQgq^0~100000 LUNX;IQnSSIQNg{}vr ;Rs640x480 pixels; SvDdP4YQeؚNO wQYc:yR ]c:g;N NNON2.4GHzQX[e"4GQX[e"320G:ghlxv;10*NUSBS10*N2NS1*NCSFQQS1*NVGAS _sQ5un220VeQ 24V012VQ QagSbpS:g/ecvW[&{Ɩ:IlW[/ec GB18030{SO-NeT N|Q[GB2312-1980 ;SNǏc6Rg NvbR_sQ bSbpS:g:ghňnvWS;ؚSbpSSbpS^ N'YN150 ks|/y SbpS:gc6Rg/ecYyagb_xvSbpS /ecGB18030IlW[^ SؚSbpSIlW[; ^c_NhV&{TlQ[GA450-2013YSvMR@b gNNNOo`ݍy0-5cmaSed"1s [x.veQ.vS+T0-90\pep0nx[0Sm0fckI{R c.Q'`[SOeapencb\k[xRPINR[0MACЏ{0pencR[/[[{tM/S0[Y0up;mv[B\!k{tb/g c.[}Te"3,000,000!k2b~+R24l02\02kp02r02PI{Bl ShyS.U!j~p~|^1/3603 ~ _{|W_~~ _'Y\55mm^254mmp~e_c/b_~_~ p~^ N'YN5 [/yR~^ N'YN0.5 yR~B\pegY7B\~R~[}Te"100N!kN NR~[^55mm^254mm hQcSUSB cS bR:~0aS~I{[er`vc UkeySLcQ!jWWS[>e N\N90*NUkeyT90*NUkey=^ ꁨRv=^ [szRUkey3uSL0 ё^\:gg~zYb_~g&{TNSO] zf[St d\OS0hyQSI{ؚ^-N ONd\O:gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_0hbef>fvQu0R$O0ˆ0Sb_TalgI{ hbm@B\GWS ё^\NeSvQN:gh_c$O:ggǑ(uY͑ :ghǑ(u[hQ0 UvyhVy^lvUSBYceQ N/ecbzv/zcvS echV_sQR\O16~ c6Re N\N168\e k)Ype]\N2y o5uObhV10A AC230V(1P+N 2P) ΘGbvAmΘGb GbSv_ N'YN80MM l NNON3200/M lbXhV5'k 8W(],SXS):\[ 50x90mm36>yO~zc6R|~;N:g NNONS8hYthV,;N NNON2.3GHzQX[>=4g:ghlxv>=300G N\N6*NUSBS N\N8*N2NS1*NCSFQQS1*NVGAS 5un220VeQ 24V012VQ xd>f:yO\>f:ykO5:4̀IQop{|WLEDgsORs1280x1024@60HZS^ed"10mseQcS: VGAbDVI]\Oe'YN50000H{|W17[5u[O\xdN(Kbcb5u[{IP2bI{~2\024lxd[}T'YN40000000!k0 NhV&{TlQ[GA450-2003ݍy0-5cmaSed"1s NTNaShV NaSTN /ecxaSS c_ICaST^c_ICaSSSIMaSvQ eSUSrO(u _NS~TO(u5uR8TaSTaSꁨR8TaS Scۏ00TaS QagSbpS:gؚSbpSSbpS^>=130 ks|/y ۏ~;SbpS:gc6Rg/ecYyagb_xvSbpS SbEAN80EAN130CODE390CODE128I{YyN~agb_xSbpS,/ecGB18030IlW[^ SؚSbpSIlW[; lbXhV5'k 8W(],SXS)27eQsQ_:gňnNTlxNte:gO\U^:\[ e"8[Rse"1280*800YthVe"V8hPX[e"8G ROMQX[e"2G RAM c~!j~k[!j_ /ec1:1T1NVP:\[256*360VPRs500dpiFAR/FRR (WFRR=0.5%e FAR=0% N8Ƌ+RDdP4YDdP4Y!j~ /ec;mSOhKm /ecSIQVPS~YIQVPbDd gHeP }1920*1080k[!j_/ec1:1T1Nk[^d"1s1 zqQ^zf_SY ^SY Tyb/gĉfaSQX[ NNON1.5GB ]c;Ngvg}USBcSe"10*NQSe"1*NVGAcSe"1*N2NSe"10*N eQQYxdO\0>f:yhV2\hlO\0[}T TppQ3000N!kN N0xdRs1920x1080@60HZ0xd] 2mm 0:\[476.64H mm x 268.11(V)mm;0N^e"250cd/m20[ke"^500:1 NhV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm NTNaShV NaSTN /ecxaSS c_ICaST^c_ICaSSSIMaSvQ eSUSrO(u _NS~TO(u agxƋhVƋ!j_CMOSƋx6RN~x/ec/ecN({|W/ecS~(0LCD0Kb:gO\U^I{TyN( NvagxOo`SbpS[k^e"30%;Ƌ|^e" 10mil;Rs640x480 pixels; [x.veQ.v10*NpeW[. 6*NR. &{ThQISO134910ISO9564ċ0O YtRPINR[0MACЏ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb hQ.vbgۏSpS N N|l N8TWl c.[}T 01000000!kS`'`MTBF(s^GWeEee)>20000H MTTR(Eeb` Ye)<30min0 c~Ƌ+RhV OahVIQf[ OahV:\[49.5*43*20mmL*W*H OahV{|WIQf[ cS_ O^< 3 ms;cSUSB2.0 |Q[USB1.1. SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY N NMOn gHeۏL;mSOƋ+RTNPk[e"200NCMOSVP OahVgؚ gHeP }1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨRXvc6RAGC 940nm ~YeIQ /ecꁨRfIQc6RAEC/ꁨR}vs^aAEB/ꁨRXvc6RAGC. vcDdP4Y NNON30NP }_WDdP:g CMOSVP OahV /ec640Hx480VRs 4ls^npf^380TVL gNOgq^0.8(Lux ,OjVk>=48db0 2r݋R{S6e~!jWW;N~gNSb,TR{0^^0>\WY0o{0[~0S݋hVT݋hVTޏchV0 󗑘Rbcc6R!jWW󗑘QcSN]c;N:g󗑘QcSޏc QcSR$N*NSN*NSQNYnR>eޏc N*NSQN5u݋,TR{ޏc0$NQRbc9hnc[E^(u[Lc6R0 UvyhVy^lvUSBY 2bk(u7bUSB.v0 hvcceQ;bkKb:gceQ bhVcT'`bЏ(u܏:WƋ+R0cT'`{lTMjVb/g Obݍy(W0.3-0.8s|VQHeggsO0Xn[MO!j~)R(u4*NKQΘ5RNSXn[MO{l [s(W-N_~40VQvXnǑƖ0VXmd(Wd>eTU_ TeۏLv:Wof !j~ǏVXmdb/g SN\lbXhVvO\= Sc6e(u7bvX Sc6e(u7bvX0 ΘGbvAmΘGb 󗑘R>eؚNO lbXhV5'k 8W(],SXS) ؚbNSbpSE^bA30A4 OahV16M 1/2.3 CMOS; irtRs4608x34561600NP } VPri_RGB24MOwi_Ɖ҉V80^fIQ!j_ꁨR/KbRVP0.5 yR~B\pe>75 B\~R~[}T>50N!kN NhQcSUSB cS bR:~0aS~I{[er`vc&{T GB21521-2014 0SbpS:g0 Ow:gHeP[3N!k/ /ecRS222NSTUSBS 5uR+Shy:gg $N24V/2AO5u N5V/2AO5u,O(uMhV0 12ShyS.UꁩR~zc6R|~;N:g ]c;NgCPU NNONS8h2.4GHzQX[e"4GBQX[ DDR3 e"320Gؚ:ghlxv]c;Ngvg}USBcSe"10*NQSe"1*NVGAcSe"1*N2NSe"10*N eQQYxdO\0>f:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e eQQYvQN peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N:ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0 N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θe1000N NTs^ _bSShy/ec@b gT!kXf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e eQQYvQN peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N:ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0 N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θe1000N NTs^ _bSShy/ec@b gT!kXf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd]d" 3mm :\[e"17[0N^250cd/m20[k^500:10>f:yhV[}T10N\e0 SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub /gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍ y0-3cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg (uN@b gY[ň ON~O ꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQ gge"1.5mm S^Qgg 2dg :gZWV (u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggǑ(u_v[hQ2bce0:gg/ec[ ňTaS_ POS :g0 ShyQhy|~QagSbpS:g&^ꁨR~RQag[^ 79.5 0.5mm SbpS^ NNON 150mm/ywQY:~hKmR ўhhKm RSbpS:g[}T 100 NLW[&{RR[}T 100 N!khQR/ JSRS Q~4VSGS~2aS~025X~02b~SQ ~opc:yI{R 0ShySbpS:gQn$NS 82 L 24 p5SbpS:g SbpS:g[}T N\N 4 NN/ v_ N'YN 0.2mmg'Yۏ~[^nN_X1000 NW[&{,SbpS^ NNON 400 W[/yޏ~SbpS 100 N SbpSTR~MOng'YOP]d"1.5mmQhy^e"20 N/R&^ꁨR~0:~hKmR /ecQR~QR /ec 6 TShyR~ RR[}T 10 N!kSzEu0ޏ~eEeSbpSRrR 1000 N 3 TN NShy RrR]\N 2mmShy(WSbpSRrR[bKNMR YN:ghVQ (u7belx0RShy 2bkv`aobb bQ_8^hyNS[~UST 1000 NShy0ShySbpS:g_{MYShySxƋ+Rk[!jWW YQnxƋ+R~(ShySx0Xf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N :ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB0 DdP4YDdP4Y:NNSIQDdP4Y ў}vd"0.01 LUXe"200NCMOSVP OahV gHeP }1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨRXvc6RAGC NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd] 2mm 0:\[e"17[0N^e"250cd/m20[ke"^500:10>f:yhV[}Te"10N\e eQQYvQN peW[ё^\.v: 24l 2\ 2f 2P0eQ.v10 *NpeW[. 6 *NR. YtRPIN R[0MAC Џ{0pencR[/[ wQ g܏ z[ N} 2b~+RIP65.hb 1 *N:ggMne"2*NvUSB2.0N N cS0 N~xkbcYRs6404ls^ 480Wv , 256 ~pp^Sx^e"25cm/skbc҉^454ls^ , 30Wv cSRS232bUSB SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub/gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍy0-5cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg :gg:\[:N]S[750mm N Nؚ1715mm m^750mm (uN@b gY[ň ON~OꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQgge"1.5mmS^Qgg 2dg :gZWV(u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggY‰:N݄}vMr &{TzR|~Θe1000N NTs^ _bSShy/ec@b gT!kXf:yhV2\hlO\0[}T TppQ5000N!kN N0xdRs4096X40960xd]d" 3mm :\[e"17[0N^250cd/m20[k^500:10>f:yhV[}T10N\e0 SvDdP4YSvDdP4Y:NNSIQDdP4YTN~YDdP4YY gHeۏL;mSOƋ+RTNPk [e"200 N CMOS VP OahVgؚ gHeP } 1920(H) 1080(V)ꁨRfIQc6RAEC /ꁨR}vs^aAEB /ꁨR Xvc6RAGC 940nm ~YeIQ4 NNNaShV&{TNNE\lNSbgeNNE\lNt+RN(ub /gBl YSvMR@b gNNNOo`0 gHeaSݍ y0-3cm :ggRǑ(uN*Nrz:gg (uN@b gY[ň ON~O ꁩRRz~z@b gY_{Qn(WN*Nrz:ggQRSQ gge"1.5mm S^Qgg 2dg :gZWV (u0P0fnm0 N*r0 NSb_:ggǑ(u_v[hQ2bce0:gg/ec[ ňTaS_ POS :g0 ShyQhy|~QagSbpS:g&^ꁨR~RQag[^ 79.5 0.5mm SbpS^ NNON 150mm/ywQY:~hKmR ўhhKm RSbpS:g[}T 100 NLW[&{RR[}T 100 N!khQR/ JSRS Q~4VSGS~2aS~025X~02b~SQ ~opc:yI{R 0ShySbpS:gQn$NS 82 L 24 p5SbpS:g SbpS:g[}T N\N 4 NN/ v_ N'YN 0.2mmg'Yۏ~[^nN_X1000 NW[&{,SbpS^ NNON 400 W[/yޏ~SbpS 100 N SbpSTR~MOng'YOP]d"1.5mmQhy^e"20 N/R&^ꁨR~0:~hKmR /ecQR~QR /ec 6 TShyR~ RR[}T 10 N!kSzEu0ޏ~eEeSbpSRrR 1000 N 3 TN NShy RrR]\N 2mmShy(WSbpSRrR[bKNMR YN:ghVQ (u7belx0RShy 2bkv`aobb bQ_8^hyNS[~UST 1000 NShy0ShySbpS:g_{MYShySxƋ+Rk[!jWW YQnxƋ+R~(ShySx0Xke_:NT T~{T NT Tёv 30% []6eTNT Tёv95% iRYO5%\O:N(Oё (OgnTNn0 mQ0yvb/g/ec gRBl ,gyv gR5u݋0Email/ec0 gRQ[;NSbe8^hgN~bEeRgNhVNfbce8^{t08^EeʋeS~O0 N0z6eOo`Syv_ST^(u{t]\OBl =[ 0V[zR;`@\RlQSsQN^zOo`S gRFU1YOL:NU_ TUS6R^ՋL vw 0z;`RS02020052S ĉ[ \ݏST TBlvOo`S gRFU cNzR;`@\QOR~eQOo`S gRFU1YOL:NU_ TUS{t0 kQ0vQNBl YNeb(WcO,gT T~[ gRǏ z-N wv2ueOo`SbFO NPN*g>yOlQOw`vNROo` e(WT TgPbT T~bkT GW^NNO[ *g~2ueNHQfNbcCg N_NNUOe_TvQN~~b*NNl[0l0SO(uSNbc f N)R(uvsQOo`ۏLT T~[NRNYvNUOFUN;mR0  PAGE 21 &(*8:>@DFJvk]OA3%CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (Hh3gCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$0CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$G*CJ,aJ,3CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$>*G*CJ,aJ,CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$>*(cHdhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ JNPRZ\rtvx|ǹlN(JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHG*B*ph:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJG*B*phJB*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHG*B*ph1CJOJPJQJ^Jo(aJG*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ |~ŷ|n`RD4CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ j CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJG*B*ph    " seWI7%#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtHCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH " $ & 2 4 P T ` d f h ~ ǷuaQA'3Hh*GCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *.CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH3Hh*GCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ {k[K;+CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH Ξn>^Hh-gCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHh-g-g*B*ph^Hh-gCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHh-g-g*B*ph^Hh,gCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHh,g-g*B*phacHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHcHdhG-g*B*pho(  Ͽo[K;+CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *^Hh-gCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHh-g-g*B*ph " @ D F H T V v Ͽo[K;+CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ * ˻{jZA1CJOJPJQJ^Jo(aJ *1CJOJPJQJ^Jo(aJ>* *mH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *!CJOJPJQJ^Jo(aJ>* *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *    8 < > @ L ŵrbRB2CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *$CJOJPJQJ^Jo(aJ * j CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *1CJOJPJQJ^Jo(aJ>* *mH sH nHtH!CJOJPJQJ^Jo(aJ>* * L N P Z b z ~ ̻{hXG7'CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *!CJOJPJQJ^Jo(aJ>* *CJOJPJQJ^Jo(aJ *$CJOJPJQJ^Jo(aJ * j CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *!CJOJPJQJ^Jo(aJ>* *CJOJPJQJ^Jo(aJ *$CJOJPJQJ^Jo(aJ * j CJOJPJQJ^Jo(aJ * ϻyDhcHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *&CJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ *CJOJPJQJ^Jo(aJ * ʠxV4CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CCJOJPJQJ^JaJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ NCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ SCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ hcHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ  " 0 ЮO%SCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ hcHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ SCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ CCJOJPJQJ^Jo(aJ *G*CJ OJ PJ QJ ^J aJ ]cHdhGCJOJPJQJ^Jo(aJ *cHdhGG*CJ OJ PJ QJ ^J aJ 0 6 8 : N P T V ô\*bHhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHHhQgRg*OJ PJ QJ ^J |HhGcHdhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHHhGcHdhQgRg*OJ PJ QJ ^J CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ aJ 5 *\&CJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH NCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH G*CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ V X Z ^ f h ͛qT*RHhGCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ HhGRg*OJ PJ QJ ^J 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J RcHdhGCJ OJPJQJ^JaJ cHdhGRg*OJ PJ QJ ^J o(bHhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHHhQgRg*OJ PJ QJ ^J bHhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHHhQgRg*OJ PJ QJ ^J h j t v : < H կkEJCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\Sg*OJPJQJ^JJOJPJQJ^Jo(5KHnHtH\Sg*CJ OJPJQJ^JaJ BOJPJQJ^Jo(5KH\Sg*CJ OJPJQJ^JaJ BOJPJQJ^Jo(5KH\Sg*CJ OJPJQJ^JaJ JOJPJQJ^Jo(5KHnHtH\Sg*CJ OJPJQJ^JaJ RcHdhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ cHdhGG*OJ PJ QJ ^J H J L N R T V {MZHhRgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHHhRgRg*OJ PJ QJ ^J ZHhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHHhQgRg*OJ PJ QJ ^J RcHdhQgCJ OJPJQJ^JaJ cHdhQgRg*OJ PJ QJ ^J o(4CJ OJPJQJaJ Sg*OJPJQJ^Jo(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Sg*OJPJQJ^JBCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\Sg*OJPJQJ^JV X ` b Ѵ|[>!8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Sg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Sg*OJPJQJ^J@CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHSg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Sg*OJPJQJ^J4CJ OJPJQJaJ Rg*OJ PJ QJ ^J o(8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J ZHhQgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHHhQgRg*OJ PJ QJ ^J $&:õwfXC&8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J (CJ OJPJQJaJ Sg*^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJaJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ :<~͸|R=&,CJ OJPJQJ^J o(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^JRHhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHHhGSg*^JMcHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH cHdhGSg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J $:<>@BDèze>McHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH cHdhGSg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J,CJ OJPJQJ^J o(aJ Sg*^J,CJ OJPJQJ^J o(aJ Sg*^J4CJ OJPJQJ^J o(aJ nHtHSg*^J@CJ OJPJQJ^J o(aJ mH sH nHtH_HSg*^J4CJ OJPJQJ^J o(aJ nHtHSg*^JDFoE0(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^JRHhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHHhGSg*^JMcHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH cHdhGSg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^JRHhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHHhGSg*^JÙoZ3McHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH cHdhGSg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J(CJ OJPJQJo(aJ Sg*^JRHhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHHhGSg*^JMcHdhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH cHdhGSg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^J uZ?3'CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 4CJ OJPJQJo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J 4CJ OJPJQJo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J 4CJ OJPJQJaJ Rg*OJ PJ QJ ^J o(4CJ OJPJQJo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J (CJ OJPJQJaJ Sg*^Jo((CJ OJPJQJo(aJ Sg*^JRHhGCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHHhGSg*^J 68TX`b24ῡweWA3%CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ *7CJ OJPJQJaJ *Rg*OJ PJ QJ ^J o(;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Rg*OJ PJ QJ ^J CCJ OJPJQJ^JaJ *mH sH Rg*OJ PJ QJ ^J o(;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Rg*OJ PJ QJ ^J 4ǹiO;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH3Hh4gCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH+cHdh4gCJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ * $&.0<>BFHJȲr\H5$!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_HCJ OJPJQJ^JaJ JNRfhz±lQ="4cHdh0gB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ *'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ *4cHdh1gB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ *4Hh0gB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ *'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ **B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 *!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H &(6нt`E2!!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ4B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJG* *'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5.B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH *\1B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH *\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH *\$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ *'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ *4cHdhGB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ * BDNűwfP8"+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ\'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ\*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ Z\fѻwaI3+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\ L N Z !!!ѻw_IE2$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5o(+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\ !!!!!!!!!!!!!ƳzeRA-'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H5$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ !X"Z"h"$#&#2#>$@$R$$$Ǵ|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ $$%%%R*T*^****+dz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 +++.+0+2+6+8+:+>+B+F+H+Ƕn[F3"!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ H+X+,,,,,,--f.h.dz{hWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 h.p.2/4/F////R1T1^11dz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 1112 2"2&2(2*222D2F2X2Ƕn[F5!'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ X22233333344|5Ƶq]J9&$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ |5~556667 7*7888ıycK5+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ\'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ\*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ 86;8;B;;;;;;;ѻw_B%8HhGB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\8cHdhGB*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\ ;;*<,<8<<<<<<<ѻwaI3'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\ <H=J=`=b=========ƳziVE2!!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ ==>>>@@@zA|AAAdz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 AABB(BDBFBNBBBBBBʶ~kZF3"!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ BBCCDtDvDDEEEFdz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 FFFFFFF:GHJHʷnZG6"'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ JH~HHHHHHHHIIǴ|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ >IFIvIxIzI~IIIIII,J.JǴl[G4#!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 .J4JVJXJdJjKlKzKKKK\Ldz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 \L^LjL2M4MOBOFOHOJOROտiUB1%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H ROTO^OPPP&P(P0PPPPǶ~jWF2'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ PQQQ>R@RNRRRRSSǴ|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ SSFTHTPTTTTUUUVdz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 VVVWWWWWXXXXǶ~jWF2'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ XXXX$Z&Z,Z4Z6Z@ZJZLZǴ|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ LZTZnZpZxZZZt[v[~[[[dz|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 [[B\D\]](]]]]]]ŲziUB/$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 ]]]]]^^^<^>^@^B^F^ƵyfUA0!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ F^H^J^Z^\^n^^^__(__Ƶ{hWA).B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H __```aaabbb4c±wcP<)$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ\'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ\*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\ 4c6c@cdddLgNgXggg|fP8"+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ ggggg>h@hLhhhhѻwaI3+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\ hhhhhhhii&ihijiѾtcO<)$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\ jiiiijjjkkJlLlXlŭp_L;%*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ Xldmfmxmmmmfohotorır\F..B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ\'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ\ rrrfrhrrrrrrrrӻwaK3+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\ rsRsTsZssss6t8tDtFtѻws`M:)!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5o(+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\ FtHtLtNtPt`tbtltuuuuuȷ}jYE2!!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H uuvvvtwvwwxxx|dz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 ||}}}}}}}}}}}Ƕ~jWF3"!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ }}}}}}}~~~~~ȳ{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H ~<>܁ށdfǶ~kZF3"!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ fp dz{hWC0$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 †ƆȆʆֆ؆܆ކʵo[E1'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_HCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (HhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ (HhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ  2ӽp]H7#'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\_H'B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\_H 2tv܇އƈVƵq]J9&$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ VXdprrtıycK5+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5$B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ\'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ\*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5\!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ rt~ѻw_I3.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\ ^`fBDPRӻwa]J7$"5$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5o(+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\.B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5KH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJKH\+B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ5KH\ RTXZ\`dhlnxȷzgVB/$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H(B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H ړܓǶ~jWF2'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ ěƛǴ|kWD3!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ ƛЛǴ~\>;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^JCCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHTg*OJPJQJ^JCJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *cHdhGo(!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ%B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ_H!B*phCJOJ PJ QJ ^J aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ5 Z\zܱpR4;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^J;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^J;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^JDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^JTB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHTg*OJPJQJ^JDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^JzݿRhcHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J o(ecHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJ^Jo(aJ *;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *G*OJ PJ QJ ^J ;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^JCCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHTg*OJPJQJ^Jœʜ̜ZnP28CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*OJPJQJ^J;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Tg*OJPJQJ^J;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Rg*OJ PJ QJ ^J ;CJ OJPJQJ^Jo(aJ *Rg*OJ PJ QJ ^J eHhRgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtHHhRgRg*OJ PJ QJ ^J HhGcHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHHhGcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J }>|HhGcHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHHhGcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J ecHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J o(bcHdhRgCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHcHdhRgRg*OJ PJ QJ ^J 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ G*OJ PJ QJ ^J ޝͰvY<@CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHTg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*OJPJQJ^J8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Rg*OJ PJ QJ ^J bHhRgCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHHhRgRg*OJ PJ QJ ^J *U1l*U1l 8.*U1l&*660666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@"Nckea$$8$7$9D5$H$CJmH sH nHtH_Hp@ph 1,dBTJ8$7$1$$$@&9D5$H$"CJ,OJPJQJ^JaJ,5KH,\p@ph 2,d8$7$1$$$@&9D5$H$"CJ OJPJQJ^JaJ 5KH\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh@Lha$$@&<CJ OJQJaJ 5KH\*j@*!ybl;N 5\4O"4 ybl;N Char 0J5\\@#\Q*,'@a,ybl_(u 0J CJaJ0@r0 RQk='WD`VOrV 1!(8$7$1$9D5$H$WD`OJQJaJKHmHsHLOLfont51'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*J|" L 0 V h H V :D4J!!$+H+h.1X2|58;<=ABFJH>I.J\LpMLN OROPSVXLZ[]F^_4cghjiXlrrFtu|}~f2VRƛzBrQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~$&0hF6(CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ *BPJo( *mH sH nHtHbg*CJ OJPJQJ^Jo(aJ _B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHbg*CJ OJPJQJ^Jo(aJ OB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *bg*CJ OJPJQJ^Jo(aJ CCJ OJPJQJ^Jo(aJ Sg*CJ OJPJQJ^Jo(aJ 8CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*OJPJQJ^JžƞҞ؞ڞ.0XZ$&24BʼvhZLA,(CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tg*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (cHdhGCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHBDFLPR^`dfjlprȵTg*CJ aJ 0J$CJOJQJo(aJCJOJQJaJU$0J$CJOJQJaJmHsHnHtHCJOJQJaJU0J$CJOJQJaJCJOJQJaJUCJOJQJo(aJUTg*CJ aJ (*:@FL dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$Ifda$$da$$ da$$G$ da$$G$LNR\`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555`RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555  `RD2dpa$$G$ $If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 " & 4 h `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555h RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpa$$G$$If  " B UG9. dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 dpG$$IfB D H V `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555  : `RD6 dpa$$G$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555: < @ N | `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555| ~ `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 `RD9 dpG$$If dpa$$G$$If dpa$$G$$If$$If:V TT44l44l0FF!  555 P h `D# da$$G$WD`oGd& & FC$WD`da$$G$WD`oGd&WDd@`@$$If:V TT44l44l0FF!  555h j N b paRCda$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`$dWD`oGd&Fda$$G$WD`ida$$G$WD`oGd& & F 8 8C$WD`EƀG &<@xida$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` 84 &0>wl a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$IfdG$WD`o4gd&VDda$$G$WD`da$$G$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`da$$G$WD` >DFJh(g\QF@$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C a$$9D$IfD\N !! a$$9D$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If !!!!Z"&#@$rg\QF; a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C@$$%T**+0+4+ a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If4+6+:+H+,,-rg\QF; a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C-h.4//T11 2$2 a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$2&2*2F2334~5rg\QKE?$If$If$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C~56 788;;;;,<<<== a$$9D$If a$$9D$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If ====>@|Arg\QF; a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C|AABFBBBCvDEFFFHHHH>IxI|I a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If|I~III.JXJlKrg\QF; a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5ClKK^L4MXM\M^M;$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If^MbMrMMpNOO a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$IfOO O O&O0OrfPE: a$$9D$If a$$9D$IfdG$WD`oGd&a$$ dG$WD`$$If:V 44l44l6\!H$525b5 5C0O>ODOFOJOTOP^SH= a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l\? H$  5l55 5 a$$9D$If a$$9D$IfP(PPQ@RRSHTTUVWW{ a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If WXX&Z6ZLZpZZv[[]]]{ a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If ]>^@^D^F^J^\^SH= a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l \? H$  5l55 5 a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If\^__`ab6cdNggg@hhhh a$$9D$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If a$$9D$IfhhhiijkLlti^SMGA$If$If$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l \? H$  5l55 5LlfmmhorhrrrTssFtJt a$$9D$If a$$9D$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If JtLtPtbtuuvti^SH= a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l \? H$  5l55 5vvwx|}}}} a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If}}}}~>ti^SH= a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l \? H$  5l55 5>ށfĆ a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$IfĆƆȆʆ؆ކth\F; a$$9D$IfdG$WD`oGd&a$$ dG$WD` dG$WD`$$If:V 44l44l \? H$  5l55 5ކ QF; a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\-?bH$  55}55 a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If އXrtt`RV a$$9D$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If$If a$$9D$IfVX\nܓrg\QF; a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If$$If:V 44l44l6\-?bH$ 55}55L h B : | h >!@$4+-$2~5=|AĆކ V&rLG*Ax @Times New Roman-([SO3$ *Cx @Arial- |8ўSO;4 N[_GB2312?4 *Cx @Courier New7@ Cambria7$@ Calibri7 eck\h[{SO?Wingdings 2- |8N[; wiSO_GB2312Gz*Ax @Times New Roman3I{~[SO1Skgb]s QhTbg㚇 C(!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[Qne0P)?`C2KKKK$-<$/W4QauUn]:2bISZ ~u 8 q0 G " Rw d kZP4FP bEE6!1ERu,2YJcW hsl15Gt"$h7;Pqc ">9ySRIIW|0jr !!n!&)'M4'Z(q()V)*;*[T*w+_+v+,Q,z-w+.y."/mW0r0S1`113?384TI46L6>61 7I 7+797.j7H:!;e.;O;v;</< `<e)=I=T=%>J>]>(?k?vS@QAgnAqAarArA^C`C]{CEaEFGTCGJGoGII!]I:JC\JlJ}J~K8KL"L!M1M6MZN3SOXOPPUP~P Q^QjQfgRtR1S&S8Sw!TqTyTqULW??W)Xa YC\{%]\]z{]J] ^^4`>`Q`0u`7asAa,b6;bpbcR?dZd e keP"fmVf]Zg)h kh;uhA"ih/i{OiYijE&jlml5m{$m]/m,1mHmn1(n=nOn|op Wp[pqYqy#rgr35sDsNsYUs-tP/tGt^tpt~upvg]wxxNy)z8zDzFz{]J{HV{r{|||< }R}X~-YK yL)IFw)x Dft Ou"ms@Gn\m~y~QFmSP&[)Or'1]) =Y_5?N O**Q pE{u"_4 6|o?l(Bw0[iv<G?_?Yen6 C9Q^`Za248bDutv*!H2CP h)MCevd}h@N*TSlr3sAZd"d9` cG]*QZs,JRM -/@Y)U_Yl0vU}MnnYTxZ8=HK_dqEU|RnF j\28@^ W4?c~G# X23JNeqg . %B[*w*y+-3>RbQXlJd yoTjm]aZ[<]`} Q *m$$'21E[{(uC$@Ais(| (h0ai)L ƛ a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If a$$9D$If\rk_PAda$$G$WD`da$$G$WD` dG$WD` & FC$$$If:V 44l44l6\-?bH$  55}55̜ڞ0Z&|ma dG$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` dWD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD`da$$G$WD` &4DHJLlnprda$$WD`oGd&a$$ 9r 9r  9r 9r da$$WD`oGd&a$$da$$G$WD` 80P. A!Q#n"Q$n%S2P18&NMGcg,.eL7/Jv$= :ZX'_E%[g$_oWd$f p $13MBefahp6q=o<xo_wSD3DOU9o*l }|T r'UtCyLaLeNv!G RtT2n*n*69 }$7CeTG/4=yE0~Lz DIS X4!0!(s!C(#Y s#\n'"?'/(Ky)_Y)Fra+-:.#.J7W//+j/K0%*1x1>2K34Kz\8&8cI9E9ju:!:4 :3;S';83;vSr?,??Z7?0aC C:yCHFflG^IqK\,LXM@MdM?sNONC8OKTPyYQa(RsS MSL1\Tb$U~VrVOPWlWd-YYI#dZ'Zmc]! _pz_R_p_n`CUa. a*a2bQxbPc*8ju|kLlL'meocoIobVpYU'q:<sXs[tu8Cw,wwVwBw>Hxyz" zt"zү{z~z:{MD{o|S|;}uo~}Z}1}]Vs~k~~#W[b4/ydm8F]f(ѧ߳ 鷪a_/m׿#GzGثϳsܐJaV2%vw\|o eh5={e|=Ӱw\|y|guL( z0( * 3 ? (  \((e,gFh 18C" L@ @ pLUnknownNsn Administratorb]s L!@